15-05-06

Dalmatiers - de brandweerhond ? - deel II

FIREFIGHTER HISTORY ,STORIES AND MEMORIES -  part II

 

While all the facts are well founded, there is a common but false rumor that these spotted dogs that breed enthusiasts would like dispelled. It's that Dalmatians are kept at firehouses because they're deaf and therefore, the siren does not bother their ears nor make them "spook" like it would other dogs.
Toch is er toch een wijdsverspreid maar vals gerucht dat door de kwekers van deze bevlekte honden graag toegelicht zou worden. Het gerucht is dat Dalmatiers die gehouden worden bij brandweerkazernes, doof zouden zijn. En daarom hindert de sirene hun oren niet, noch maakt hen "dol" zoals bij andere honden.

 

 


"I once heard that on national TV and could not believe my ears," says Chris Benoit, president of the Chicagoland Dalmatian Club. "It's true that there is a problem with deafness in the breed, but that story is totally false!"
"I hoorde dat eens op nationale TV en kon niet mijn oren geloven," zegt Chris Benoit, voorzitter van de Dalmatische Club Chicagoland. "Het is waar dat er een probleem met doofheid is in het ras, maar dat het verhaal!" totaal onjuist is


What is true is that Dalmatians are the fastest growing breed of dog in America today. A relative rarity until recent years, Dals are expected to soar into the top ten soon, right up there with beagles and dachshunds.
Wat waar is, is dat Dalmatiers het snelste groeiende ras is in Amerika vandaag. Een relatieve zeldzaamheid tot enkel jaren geleden, zijn Dalmatiers nu bij de tien meest populaire rassen, samen met de beagle en de dashond.

 


Spots in Fashion / Spikkeltjes in de modewereld

Another thing that's true is that these dogs have spots everywhere--even inside their mouths and on the bottom of their paws! And they've become the polka dot darlings of advertising and fashion photographers, who say they like the high contrast of these black and white dogs.
Still, the Dalmatians haven't lost their old status as the fireman's friend. For example, in Middletown Connecticut alone, individual fire fighters own Dals named "Hydrant", "Chief", and "Cinder".
Een andere waarheid is dat deze honden overal vlekken hebben -- zelfs binnen in hun mond en onderaan hun poten! En zij zijn de polka punt darlings van reclame en de modefotografen geworden, die zeggen dat zij houden het hoge contrast van deze zwarte en witte honden. Toch hebben Dalmatiers hun oude status van ‘vriend van de brandweerman’ niet verloren. Zo is er bijvoorbeeld, in Middletown Connecticut alleen, enkele brandweermannen die Dalmatiers hebben met namen als "Hydrant", "Commandant", en "As".


That tradition holds across America. Even today, where there's smoke, there's likely fire...and where there's a firehouse, there's likely a Dalmatian.
Die traditie houdt aan in Amerika. Zelfs vandaag, waar er rook is, daar is waarschijnlijke vuur... en waar er een brandweerkazerne is, daar is waarschijnlijk een Dalmatier.
--------------------------------------------------------------------------------

 

The Dalmation is a strong, muscular, active dog capable of great endurance and considerable speed."
Dalmation is een sterke, gespierde, actieve hond die over grote uithouding beschikt en aanzienlijke snelheid kan halen


"Dalmations not only look aristrocratic but behave like gentlemen. Neat and clean, short coated and sensible."
"Dalmatiers lijken niet alleen aristrocratisch, hij gedraagt zich als heer. Keurig en schoon, kortgeknipt en gevoelig."


"They were orignally known as 'coach dogs' in England, where they were used as guards for the mail and later accompanied fashionable carriages. In the stables and fire stations of London, the Dalmation proved it was no mere decorative mascot. It destroyed rats and other vermin. Almost inevitably, given its great capacity and almost insatiable desire for exercise, it was invariably turned out with the fire engine and raced with the horses through the streets. During this time thoughout North America, it acquired the nickname 'The Fire House Dogs.
"Zij werden oorspronkelijk ' postkoetshonden ' genoemd in Engeland, waar zij als bewakers van de post werden gebruikt en later de postkoetsen begeleidden. In de stallen en de brandweerposten van Londen, was bewezen dat de Dalmatier geen zuivere decoratieve mascotte waren. Het vernietigde ratten en ander ongedierte. Gezien zijn groot uithoudingsvermogen en bijna onverzadigbaar verlangen voor oefening, was hij steeds mee met de brandweeruitruk en rende met de paarden door de straten. Tijdens deze periode in Noord-Amerika, verwierf het dier de bijnaam ‘ de Honden van Brandkazerne.


It's gentle disposition was attractive to children, horses, and those hardy pioneers who manned the old pumpers. The occupational hazards of those early Firefighters remain, still taking their toll of smoke filled lungs, burned hands, smashed knees, wrenched backs, and heart attacks. The mascot has retired to hearth and home but faithfully carries on as the symbol for fire protection."
Het zachte karakter was aantrekkelijk voor kinderen, paarden, en die sterke pioniers die de oude pompwagens bemanden. De beroepsgevaren van die vroege Brandbestrijders blijven, er zijn nog steeds met rook gevulde longen, verbrande handen, gebroken knieën, zere ruggen, en hartaanvallen. De mascotte heeft zich aan haard teruggetrokken maar blijft trouw als symbool voor brandbescherming."

 

Gevonden op http://firefighterwayne.blogspot.com/

Vertaald door mezelf

18:29 Gepost door Fireobservers in Oregon | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Back on the blogs Terug op den blog, een nieuw pcke gekocht om nog vlugger hot news en fotookes erop te zetten , maar nu nog wat bijleren natuurlijk.
De Dalmatiers brandweerhonden, mijn favorieten, toffe fotookes en dien uitleg met de vertaling is de max zulle.De groetjes van aan het zéétje makker

Gepost door: Luc | 15-05-06

Goe bezig Nog vergeten te zeggen, je bent al goe bezig geweest zo te zien.....

Gepost door: Luc | 15-05-06

De commentaren zijn gesloten.